Skip to main content

De zaken tegen Defensie:

De hoofdvordering die Mr Rob Bedaux namens de gedupeerden tegen Defensie heeft ingesteld is door het Gerechtshof ’s Hertogenbosch toegewezen. Defensie had cassatie ingesteld. De Hoge Raad geeft de gedupeerden bij arrest van 3 december 2021 gelijk. Defensie is aansprakelijk voor de blootstelling aan chroom6. Gezien de ernst van de overtredingen wordt Defensie niet meer toegelaten te bewijzen hun stelling dat Defensie in de tijd gezien wel maatregelen zou hebben getroffen.
Dit arrest is een doorbraak voor de werkgeversaansprakelijkheid omdat in deze kwestie het nalaten van Defensie als een ernstige overtreding wordt gezien en dan minder hoge eisen worden gesteld aan het causaal verband.

De kernoverwegingen met verwijzing naar het in stand gelaten arrest van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch:
“Dit betekent dat Coort c.s. .. voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat aan het vereiste van causaal verband voor de vestiging van aansprakelijkheid als bedoeld in de jurisprudentie van de CRvB is voldaan. Voor het c.s.q.n-verband is in dit geval de (enkele) mogelijkheid van schade voldoende. Aldus staat vast dat Defensie als werkgever jegens Coort c.s. aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van de blootstelling aan chroom-6.
De Staat was ten tijde van het opstarten van de POMS-sites bekend met de schadelijkheid van chroom-6 alsook dat het preventie- en zorgbeleid van Defensie op de POMS-sites ontoereikend is geweest. Onder deze omstandigheden komt de Staat geen beroep toe op de tenzij-formule van lid 2 van artikel 7:658 BW….”

De omvang van de schade moet evenwel nog per persoon medisch en ook verder causaal worden onderbouwd. Voor hen die onder de RIVM-normen vallen zal dat makkelijker zijn. Maar ook voor de anderen is de weg naar erkenning van volledige schade door deze uitspraak niet afgesloten. Zij kunnen zich bijvoorbeeld beroepen naast het RIVM- rapport op rapporten van het Nederlands Centrum van Beroepsziekten.

De zaak tegen NedTrain:

Vonnis Rechtbank Zeeland west brabant 22 september 2021
De hoofdvordering die Mr Rob Bedaux namens de gedupeerden heeft ingesteld is toegewezen.
Nedtrain is als materieel werkgever aansprakelijk voor de blootsteling aan chroom6 gezien ook de ernst van de overtredingen niet alleen voor COPD, long-, neusschot-, strottenhoofd- en maagkanker, huidzweren, maar nu ook voor: angst, onzekerheid, depressiviteit, cognitieve stoornissen (geheugen/concentratie). Dit geldt ook voor de gemeente Tilburg als formele werkgever.
De kernoverwegingen zijn:

deze gezondheidsschade van dien aard kan zijn dat er sprake kan zijn van een levensbedreigende of ernstig invaliderende ziekte en (6) de gevolgen voor de gezondheid zich ook pas na lange tijd kunnen manifesteren, in samenhang bezien, is de rechtbank van oordeel dat sprake is van een situatie waarin de nadelige gevolgen voor eisers, zoals bijvoorbeeld angst voor gezondheidsschade, zo voor de hand liggen, dat een aantasting in de persoon als bedoeld in artikel 6:106, onder b, BW kan worden aangenomen.
Het verweer van NedTrain dat niet valt in te zien hoe het niet weten van de aanwezigheid van chroom-6 kan leiden tot angst wordt gepasseerd, nu evident is dat eisers inmiddels wel wetenschap hebben van hetgeen waaraan zij zijn blootgesteld, en de mogelijke ernstige gevolgen die dit voor hen heeft dan wel kan hebben. Bovendien wordt hier de kern van de zaak geraakt, nu van NedTrain verwacht had mogen worden dat zij door te handelen dit lange tijd niet weten had voorkomen.

De gedupeerden krijgen een volledige schadevergoeding voor de opgemelde gezondheidsschade, die wel nader individueel moet worden aangetoond dan wel minimaal aannemelijk moet worden gemaakt. Nedtrain is tegen dit vonnis in beroep bij het Gerechtshof Den Bosch. De zaak werd geïntroduceerd 8 februari 2022.