Skip to main content

De zaken tegen Defensie:

De hoofdvordering die Mr Rob Bedaux namens de gedupeerden tegen Defensie heeft ingesteld is door het Gerechtshof ’s Hertogenbosch toegewezen. Defensie had cassatie ingesteld. De Hoge Raad geeft de gedupeerden bij arrest van 3 december 2021 gelijk. Defensie is aansprakelijk voor de blootstelling aan chroom6. Gezien de ernst van de overtredingen wordt Defensie niet meer toegelaten te bewijzen hun stelling dat Defensie in de tijd gezien wel maatregelen zou hebben getroffen.
Dit arrest is een doorbraak voor de werkgeversaansprakelijkheid omdat in deze kwestie het nalaten van Defensie als een ernstige overtreding wordt gezien en dan minder hoge eisen worden gesteld aan het causaal verband.

De kernoverwegingen met verwijzing naar het in stand gelaten arrest van het Gerechtshof ’s Hertogenbosch:
“Dit betekent dat Coort c.s. .. voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat aan het vereiste van causaal verband voor de vestiging van aansprakelijkheid als bedoeld in de jurisprudentie van de CRvB is voldaan. Voor het c.s.q.n-verband is in dit geval de (enkele) mogelijkheid van schade voldoende. Aldus staat vast dat Defensie als werkgever jegens Coort c.s. aansprakelijk is voor de schade ten gevolge van de blootstelling aan chroom-6.
De Staat was ten tijde van het opstarten van de POMS-sites bekend met de schadelijkheid van chroom-6 alsook dat het preventie- en zorgbeleid van Defensie op de POMS-sites ontoereikend is geweest. Onder deze omstandigheden komt de Staat geen beroep toe op de tenzij-formule van lid 2 van artikel 7:658 BW….”

De omvang van de schade moet evenwel nog per persoon medisch en ook verder causaal worden onderbouwd. Voor hen die onder de RIVM-normen vallen zal dat makkelijker zijn. Maar ook voor de anderen is de weg naar erkenning van volledige schade door deze uitspraak niet afgesloten. Zij kunnen zich bijvoorbeeld beroepen naast het RIVM- rapport op rapporten van het Nederlands Centrum van Beroepsziekten.

Bent U gedupeerde en wenst U schadevergoeding te verhalen? Neem dan contact met Bedaux Advocaten op.