Skip to main content

Bedrijfsongevallen

NEEM EEN ERVAREN LETSELSCHADEADVOCAAT

Het is verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen en niet iemand die enkel jurist is of iemand kent die rechten gestudeerd heeft. Letselschade is een ingewikkeld en omvangrijk vakgebied.

Iemand met een mr. titel is nog geen advocaat, laat staan een letselschade advocaat, lid van de LSA.

Een letselschade-advocaat is niet alleen een jurist, maar moet voldoen aan de volgende eisen (zie LSA kwaliteitseisen):

  • minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam,
  • examen behaald van zware specialistenopleiding,
  • aantoonbaar merendeels werkzaam zijn aan letselschades,
  • zijn vak jaarlijks onder hoge eisen en zware studie bijhouden
  • kan dus ook effectief de tegenpartij in rechte betrekken en de vordering met een veroordeling tot betaling sanctioneren.
  • daarnaast is mr. R.M.W.H. Bedaux lid van de Werkgroep Arts en Advocaat,
  • lid van de ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade).

Door de ervaring van onze letselschade specialisten wordt eerder aansprakelijkheid gevestigd, kan de bewijslast over de toedracht ten laste van Uw werkgever omkeren en krijgt een slachtoffer vaak een hogere schadevergoeding omdat er geen schadeposten over het hoofd worden gezien.

Alvorens iets te zeggen over een arbeidsongeval is het allereerst van belang om het kader van schade te begrijpen.

Schade 

De hoofdregel is dat iedereen zijn eigen schade draagt. Het feit dat U gezondheidsschade oploopt door een arbeidsongeval betekent niet automatisch dat Uw werkgever daarvoor moet opkomen.

Voor dit laatste moet U op basis van regelgeving en het recht die aansprakelijkheid overdragen .

Wanneer u betrokken bent geraakt bij een arbeidsongeval

Dan moet U stellen en zo nodig bewijzen dat U gezondheidsschade heeft opgelopen bij de uitvoering van Uw werk of in het kader van Uw werk.

Stel u werkt op een vrachtschip en u wordt na enige tijd bewusteloosheid wakker met een  grote bult op uw hoofd. U heeft hersenletsel maar U weet niet precies wat er is gebeurd. Niemand anders heeft het gezien. Zijn die gegevens dan voldoende voor aansprakelijkheid? In beginsel wel. U kunt immers aantonen dat U bewusteloos bent geraakt tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden. Ook uw hersenletsel heeft iets mechanisch. Het was bijvoorbeeld geen hersenbloeding.

Heel vaak heeft U wel recht op een schadevergoeding zeker indien blijkt dat werkgevers onvoldoende maatregelen hebben getroffen om te voorkomen dat U schade lijdt. De stelplicht over die maatregelen ligt bij de werkgever. Indien U aan Uw opgemelde stelplicht voldoet en de werkgever niet dan is de werkgever aansprakelijk voor arbeidsongevallen. Te denken valt aan een val van een steiger wegens een ondeugdelijke constructie, of een autobrug die omlaag komt omdat deze niet jaarlijks gekeurd is, maar ook aan de blootstelling van gevaarlijke stoffen (zie ook het aparte hoofdstuk hierover).

Een arbeidsongeval of bedrijfsongeval is een gebeurtenis die op of in het kader van het werk plaatsvindt leidend tot letselschade. Letselschade kan ook ontstaan tijdens het van of naar het werk rijden. In dat geval kan er sprake van aansprakelijkheid omdat de werkgever U afdoende behoort te verzekeren.

Bij de bepaling of er sprake is van een bedrijfsongeval tellen niet alleen situaties waarin u effectief aan het werk bent mee. Ook wanneer u tijdens uw werk op pauze bent of wanneer u op een personeelsuitje bent, kunt u een ongeval krijgen dat wordt gekenmerkt als een arbeidsongeval. In Nederland zijn jaarlijks ongeveer 230.000 werknemers betrokken bij een arbeidsongeval.

Werknemer zelf aansprakelijk?

Indien uw werkgever kan aantonen dat het ongeval volledig door uw eigen schuld of bewuste roekeloosheid is ontstaan, kan de werkgever aan aansprakelijkheid ontkomen. U moet zich dan zelf wel bewust zijn geweest van het gevaar en dat gevaar zelf hebben opgezocht.

Indien uw werkgever langer geleden u op dat gevaar heeft gewezen en u het heeft vergeten dan is er wel roekeloosheid maar u bent zich dan niet meer bewust van het directe gevaar. Die kwestie deed zich voor in een beroemde uitspraak van de Hoge Raad  (Pollemans/ Hoondert BV 20-09-1996 ECLI:NL:HR:1996:ZC2142). De werknemer van een bouwbedrijf was enkele weken eerder gewaarschuwd niet op een dak te lopen omdat dit dak te dun was om zijn gewicht te dragen. Een aantal weken later was de werknemer dat vergeten stapte op het dak viel door het dak naar beneden met ernstig letsel ten gevolge.

De hoge raad stelt vast dat het bewustzijn van de werknemer wel moet dateren van kort voor het ongeval en niet van weken daarvoor. Dus geen sprake van bewuste roekeloosheid.

Gevaarlijke stoffen

Een van onze specialiteiten is aansprakelijkheid voor blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Zie bijvoorbeeld chroom-6, asbest, trichloorethyleen, benzeen.

Aansprakelijkheid is hier iets ingewikkelder. Het is moeilijker als werknemer om aan de stelplicht te voldoen. Het is immers niet altijd makkelijk om aan te tonen dat uw gezondheidsschade is ontstaan in het kader van de werkzaamheden. Bijvoorbeeld  trichloorethyleen, benzeen kunnen leiden tot hersenletsel. Je moet dan aantonen dat je bent blootgesteld aan die stoffen in een mate waardoor dat hersenletsel kon ontstaan. Als de kans op hersenletsel met die blootstelling bijvoorbeeld 30% is dan is dat op grond van het arrest van 3 december 2021 (zie Chroom-6) al voldoende om te komen tot aansprakelijkheid van de werkgever (Defensie in dit voorbeeld). Er is dan sprake van voldoende causaliteit.

Indien de blootstelling door een grove nalatigheid van de werkgever heeft plaatsgevonden dan kan het zijn dat de rechter de werkgever helemaal niet meer toelaat om te bewijzen dat voldoende veiligheidsmaatregelen zijn  getroffen zie het arrest van 3 december 2021 Chroom-6.

In de beroemde asbest-kwestie van de weduwe Widdershoven (bijgestaan door Bedaux) tegen DSM, is vastgesteld dat de ziekte van Mesothelioom (Longvlieskanker) in beginsel alleen arbeidsmatig kan ontstaan. Een deskundige had immers vastgesteld dat 80% van het aantal mesotheliomen in Nederland beroepsmatig ontstaan, in het kader van veelvuldig asbestcontact. Er wordt dan een causaal verband aangenomen.

De voornoemde causaliteit voor de vestiging van aansprakelijkheid staat los van de omvang van de schade.  Ook voor de omvang van de schade is een causaal verband nodig. Daarvoor is ook vereist dat u zelf geen aandeel heeft in die oorzaak, bijvoorbeeld door roken of alcohol.

Arbeidsinspectie

Heeft een arbeidsongeval plaatsgevonden en is er sprake van ernstig letsel (met bijv. ziekenhuisopname), dan is de werkgever verplicht het arbeidsongeval bij de Arbeidsinspectie te melden. De Arbeidsinspectie zal dan bijna altijd een onderzoek instellen naar aanleiding van het interne rapport dat de werkgever heeft opgesteld. De Arbeidsinspectie kan een proces-verbaal opmaken naar aanleiding van het arbeidsongeval en de werkgever kan een boete opgelegd krijgen. Het proces-verbaal is belangrijk om later de juiste toedracht van het arbeidsongeval in kaart te kunnen brengen.

Het niet opmaken van een proces-verbaal kan al aanstonds leiden tot vaststelling van aansprakelijkheid.

 

Wij helpen u graag verder

Filter