Skip to main content

Medische fouten

Kosten advocaat

Iemand met een mr. titel is nog geen advocaat, laat staan een letselschade advocaat, lid van de LSA. Als aansprakelijkheid wordt aanvaard, dan worden de kosten van de advocaat ook vergoed. Kies dan een letselschade advocaat.

Een letselschade-advocaat is niet alleen een jurist, maar moet voldoen aan de volgende eisen (zie LSA kwaliteitseisen):

 • minimaal 5 jaar als advocaat werkzaam,
 • examen behaald van zware specialistenopleiding,
 • aantoonbaar merendeels werkzaam zijn aan letselschades,
 • zijn vak jaarlijks onder hoge eisen en zware studie bijhouden
 • kan dus ook effectief de tegenpartij in rechte betrekken en de vordering met een veroordeling tot betaling sanctioneren.
 • daarnaast is mr. R.M.W.H. Bedaux lid van de Werkgroep Arts en Advocaat,
 • lid van de ASP (Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade).

Alvorens iets te zeggen over een medische fout is het allereerst van belang om het kader van schade en de medische behandelingsovereenkomst te begrijpen.

Schade 

De hoofdregel is dat iedereen zijn eigen schade draagt. Het feit dat U gezondheidsschade oploopt door wat dan ook betekent niet dat een ander daarvoor moet opkomen. Voor dit laatste moet U op basis van regelgeving en het recht die aansprakelijkheid vestigen overdragen op een ander. Dat is niet altijd eenvoudig en zeker niet bij medische fouten. Meestal heb ik een arts nodig om aan te tonen dat er iets fout is gegaan.

Eigenlijk is de aansprakelijkheid voor medische fouten in Nederland maar ook in andere Europese landen niet goed geregeld. Ik vind, dat elk resultaat van een medische behandeling, dat U normaal gesproken niet behoeft te verwachten, aanleiding moet geven om U de kosten van rechtshulp, het loodsen door de storm, te vergoeden. Dat is echter helaas niet zo. Dus de vaststelling van aansprakelijkheid kost moeite, tijd en geld. Die kosten dient het slachtoffer zelf te betalen. Wij zijn bereid in de meeste gevallen daarvoor een gunstige regeling voor U te bedenken.

De medische behandelingsovereenkomst, inspannings- versus resultaatsverplichting van de hulpverlener

Wanneer je een behandelingsovereenkomst sluit met een arts, geldt dat de arts naar jou toe een inspanningsverplichting heeft. Dit betekent dat hij zijn best moet doen om voor jou het gewenste behandelresultaat te verkrijgen.

Een arts heeft geen resultaatsverplichting. Dit betekent dat de arts jou bij de behandeling niet kan garanderen dat er een bepaald resultaat wordt bereikt. Doet hij dat wel, dan is hij ook verantwoordelijk als het resultaat niet behaald wordt. Maar, dan moet vóóraf duidelijk zijn welk resultaat zal worden bereikt.

Medische fout

Er is sprake van een medische fout als de arts of hulpverlener zijn inspanningsverplichting naar U toe niet voldoende heeft nageleefd.

Dat kan zijn bij het aangaan van de overeenkomst.

De arts of het ziekenhuis dient de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze te informeren over de voorgestelde behandeling. Dit heeft 3 kanten,

 • informeren
 • duidelijkheid
 • behandelen of niet behandelen.

Indien de arts zonder toestemming behandelt is er sprake van een ongeoorloofde inbreuk op de integriteit van een patiënt. Om rechtsgeldig toestemming te geven heeft de patiënt goede informatie nodig. Daarom moet een arts, alvorens toestemming te vragen, de patiënt eerst informatie geven over het voorgenomen onderzoek of de voorgestelde behandeling. Dan is er sprake van ‘Informed consent‘. Dit betekent in de eerste plaats dat de arts de patiënt op een begrijpelijke en zo volledig mogelijke wijze informeert over de voorgestelde behandeling.

Het kan ook zijn dat de arts heeft nagelaten U te informeren of het probleem, dat behandeling behoefde niet zag. De arts stelt geen of een onjuiste diagnose. Daarom is de goede behandeling te laat of niet ingesteld.

Het kan ook zijn dat de arts U verkeerd behandelt, de behandeling onjuist in strijd met de normen van de professionele standaard uitvoert.

Om dat te beoordelen moet U dus eerst weten welke norm, welke voor de arts geldende professionele standaard geldt in Uw specifiek geval, die elke hulpverlener in Uw geval had moeten naleven.

Jouw arts moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed hulpverlener in acht nemen en daarbij handelen volgens de voor hem geldende professionele standaard.

Helaas is bij een medische behandeling niet altijd heel duidelijk welke normen en / of protocollen hiervoor gelden. Dit moet dus (achteraf) worden onderzocht en vastgesteld.

Medische fouten zijn alle fouten die optreden door een medische behandeling, ofwel ongewenste en vermijdbare neveneffecten van een medische behandeling. Een medische fout wordt meestal veroorzaakt door een arts, verpleegkundige of paramedisch personeel. Kortom, er is sprake van een medische fout als een medische handeling onzorgvuldig is uitgevoerd, waardoor de patiënt letselschade oploopt of zelfs overlijdt.

Uit het bovenstaande volgt, dat op diverse momenten in de medische behandeling kunnen fouten worden gemaakt. Het begint al bij de voorlichting, voldoende informatie over het belang van de ingreep, de mogelijke gevaren en mogelijke alternatieven.  U moet weloverwogen een beslissing kunnen nemen.

Ook kan de medische fout gelegen zijn in het stellen van een verkeerde diagnose. Verkeerde diagnoses komen helaas vaak voor en kunnen uiteraard verstrekkende gevolgen hebben voor de patiënt. Maar ook bij het uitvoeren van de ingreep en in de nazorg kan het misgaan.  Alle uit bovenstaande fouten voortvloeiende schade kan in beginsel als het vast staat verhaald worden op de aansprakelijke zorgverlener, het ziekenhuis en/of diens aansprakelijkheidsverzekeraar.

Voorbeelden van medische fouten

Er zijn dus veel medische fouten die kunnen voorvallen. Voor het gemak hebben wij de meest voorkomende medische missers op een rij gezet:

 • Een gemiste diagnose
 • Een foute diagnose
 • Geen of te late doorverwijzing met (blijvende) schade tot gevolg
 • Fout tijdens een operatie
 • Verkeerde operatietechnieken
 • Het voorschrijven of toedienen van verkeerde medicijnen
 • Schade door achterblijvend medisch materiaal na operatie
 • Onvoldoende nazorg

In elk geval zal een arts jou wel altijd op de mogelijke risico’s en complicaties van een behandeling moeten wijzen (dit heet ook wel informed consent) voordat hij de behandeling start. Doet hij dat niet dan kan hij aansprakelijk zijn als het verzwegen risico zich verwezenlijkt.

Medische fout melden

Ongeveer 40.000 zorggebruikers lopen ieder jaar schade op door een vermijdbare medische fout. Slechts 4% van deze zorggebruikers meldt deze medische fout. Het melden van een medische fout is lastig, omdat de afhandeling van medische missers vaak onvoldoende is. Allereerst zijn zorgverleners en zorginstellingen in het algemeen niet heel open over hun medische missers. Zorggebruikers die slachtoffer zijn van een medische misser ondervinden veel onduidelijkheden. En als zorggebruikers hun medische misser kenbaar maken wordt deze klacht vaak ongegrond verklaard, omdat de verkeerde klachtenprocedure is gevolgd en de klacht verkeerd is opgebouwd. Zorg daarom voor een goede opbouw van de klacht! Volg de klachtenprocedure die hoort bij uw type zorgverlener voor het juist kenbaar maken van uw medische misser.

In veel gevallen is niet eenvoudig vast te stellen of er een medische fout is gemaakt. De patiënt of zijn partner/familie hebben vaak onvoldoende inzicht in het verloop van de behandeling of komen er pas veel later achter dat er iets is misgegaan. En…de arts kan de fout verbergen of verhullen, bijvoorbeeld door bepaalde feiten niet in het medisch dossier op te nemen of vaag te omschrijven. Dit hoeft niet eens opzettelijk te gebeuren, medici hoeven niet alles te weten. Soms weet de arts zelf niet eens dat hij een fout gemaakt heeft. Dit probleem kan zich voordoen als de betreffende arts niet gespecialiseerd is in de gezondheidsklachten waar u mee kampt.

Maar als u van mening bent dat u door een verkeerd advies of een verkeerde medische behandeling (ernstige) gezondheidsschade hebt opgelopen, is het verstandig om uit te zoeken of er in uw geval sprake is van een medische fout. Dit zal in veel gevallen niet makkelijk zijn. Maar indien u vermoedt dat er een fout is gemaakt, is het zinvol om:

 • Uw medisch dossier op te vragen. Daar heeft u recht op, maar het is wel zo dat de arts of het ziekenhuis een redelijke vergoeding mag vragen voor het kopieerwerk.
 • Uw arts expliciet te vragen of er misschien één of meer fouten zijn gemaakt.
 • Een second opinion te vragen aan een andere arts.
 • Schriftelijk bij te houden hoe uw gezondheidssituatie zich ontwikkelt.
 • Andere ‘bewijzen’ te verzamelen, bijvoorbeeld in de vorm van foto’s.

Het gaat er dus om dat u zich zo goed mogelijk informeert en documenteert.

Onze specialisten in medische aansprakelijkheid kunnen vervolgens, in overleg met een door ons in te schakelen medisch adviseur, een inschatting geven of er voldoende aanknopingspunten zijn om de arts en/of het ziekenhuis aansprakelijk te stellen. Aarzel dus niet om contact met ons op te nemen.

Wij helpen u graag verder

Filter