Bedaux Advocaten
Valkenburgerweg 54
6419 AV Heerlen
T +31 (0)45 5711999
F +31 (0)45 5711985
E kantoor@bedaux.org

Tarieven en voorwaarden

Algemeen

Wij proberen met een heldere strategie duidelijke financiële afspraken te maken. De cliënt kan daarbij kiezen tussen een uurtarief of een vaste prijsafspraak. Ook is een combinatie mogelijk met een gereduceerd uurtarief bijvoorbeeld als het gewenste resultaat niet wordt bereikt in combinatie met een opslag als het resultaat wel wordt bereikt. In kwesties waarbij de aansprakelijkheid door de tegenpartij zal worden erkend, zijn wij bereid een groot eigen risico te dragen. In alle gevallen zullen wij ons tot het uiterste inspannen de advocatenkosten door te berekenen aan de tegenpartij.

Intakegesprek gratis

Het gebeurt vaak dat de rechtszoekende met een juridisch probleem (bang voor de kosten) geen contact durft op te nemen. Toch is het beter om dat wel te doen. In een vrijblijvend gesprek kunnen we bezien of en zoja in hoeverre het inschakelen van een advocaat noodzakelijk is en wat daarmee zou kunnen worden bereikt. Veelal is een goede start en een juiste aanpak van het probleem een voorwaarde voor succes. Net omdat die goede start geen belemmering mag opwerpen is het eerste gesprek vrijblijvend.

Tarieven en voorwaarden algemeen

Op alle overeenkomsten met ons kantoor zijn voor de cliënt standaard weinig belastende voorwaarden van toepassing.

Basistarieven

Het tarief zal afhankelijk zijn van de aard, de omvang en het belang van de zaak en zal afzonderlijk in elke kwestie met U worden besproken en vooraf schriftelijk worden vastgelegd. Zo ontstaat voor de cliënt duidelijkheid en zekerheid.

Bijzondere voorwaarden bij doorberekening van de kosten aan de tegenpartij

Bij aansprakelijkheid van de tegenpartij proberen wij zoveel mogelijk de advocatenkosten voor het grootst mogelijke deel door te berekenen aan de aansprakelijke tegenpartij. De tegenpartij is veelal ook gehouden om een redelijk advocatentarief op grond van de tussen advocaat en cliënt gemaakte afspraken te betalen. Dit lukt overigens niet altijd voor de volle 100%. Het verschil blijft voor rekening van de opdrachtgever. Veelal zijn daarbij aantrekkelijke voorwaarden van toepassing.

Vooral bij personenschade en onteigeningen is het mogelijk om de advocatenkosten door te berekenen. Wij zijn bereid in vele gevallen een eigen risico te aanvaarden van 75% op onze tarieven (niet op kosten derden). Uw geringe eigen bijdrage zal dan pas op het einde van de zaak worden afgerekend. U hoeft dat niet voor te schieten.

Onze kosten zullen in dat geval worden doorberekend aan de verzekeringsmaatschappij en/of de tegenpartij.

Indien de aansprakelijkheid vast staat en de tegenpartij de schade en daarbij de advocatenkosten moet vergoeden zal Mr R.M.W.H. Bedaux en/of de medewerker(ster)s zelf een eigen risico nemen van 75% op het tarief.

Dit betekent dat indien daar schriftelijk overeenstemming over bestaat maximaal 25% van het tarief voor rekening kan komen van de cliënt en dan 75% van het risico (wat de advocatenkosten betreft) voor rekening van kantoor blijven.

ALGEMENE VOORWAARDEN

 • Op de overeenkomst tussen advocatenkantoor Bedaux en cliënt (opdrachtgever, opdrachtgeefster) is van toepassing de hieronder vermelde geschillenregeling en/of geschillenregeling Advocatuur.
 • Mr R.M.W.H. Bedaux en zijn medewerksters zullen de opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren.
 • De advocaat van Uw keuze zal de opdracht persoonlijk uitvoeren wel met behulp van de medewerksters.
 • Bij de uitvoering van onze werkzaamheden zullen wij ons enkel en alleen door uw belang laten leiden, zulks met inachtneming van de geldende regelgeving, waaronder de gedragsregels voor advocaten, verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 • Daarbij zal de advocaat handelen op de wijze als van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht.
 • De cliënt zal zo veel mogelijk op de hoogte worden gehouden van de belangrijkste ontwikkelingen.
 • Er is geen sprake van een resultaatverbintenis. Hierbij geldt het volgende:
  • Een resultaat kan niet worden beloofd.
  • Elke procedure heeft risico’s.
  • Cliënt wordt erop gewezen dat ook en indien en voorzover er sprake is kostenloze rechtsbijstand er altijd het risico bestaat van veroordeling in de proceskosten van de tegenpartij. Dit risico wordt door de toevoeging niet gedekt.
  • De toevoeging dekt derhalve niet het risico van de kostenveroordeling af van de wederpartij en/of voor het betalen van kosten deskundigen.
  • Ook moet worden gewezen op het risico dat een verstrekte toevoeging door de Raad voor de Rechtsbijstand met terugwerkende kracht kan worden ingetrokken
 • Bij het begin van de opdracht zullen de doelstellingen, mogelijkheden en onmogelijkheden worden besproken alsmede de daarvoor in rekening te brengen tarieven.
 • Voor zover geen bijzondere schriftelijke afspraken zijn gemaakt zijn de basistarieven van toepassing:
 • Alle feitelijke gegevens kunnen mede worden afgecheckt door de medewerksters die eveneens als Mr R.M.W.H. Bedaux een geheimhoudingsplicht hebben omtrent alle door cliënt ter beschikking gestelde gegevens. Het doornemen, corrigeren, aanvullen, bijwerken van gegevens kan derhalve in overleg met de medewerksters geschieden.
 • Het feit dat een schadeberekening aanvankelijk hoger is opgezet wil niet zeggen dat indien het uiteindelijk resultaat minder is, de procedure of het resultaat teleurstellend is.
 • Indien binnen de afspraken een korting wordt gegeven voor het geval een procedure niet wordt gewonnen, is op het normale tarief een opslag verschuldigd gelijk aan die korting als de procedure wordt gewonnen en/of naar omstandigheden succesvol wordt afgewikkeld.
 • Indien afspraken worden gemaakt over een tarief voor een bepaalde procedure, wordt altijd bedoeld de procedure in de betreffende instantie en geldt dat niet voor verdere beroepen cq hogere instanties.
 • Indien en voor zover er enig geschil is tussen partijen omtrent het tarief, het resultaat of de behandelingswijze van het dossier en de verdere afwikkeling van de kwestie ten opzichte van de wederpartij, is de voornoemde geschillenregeling van toepassing. Ondanks dit zullen partijen het volgende in acht nemen:
  • Partijen overleggen over het geschil en formuleren zoveel mogelijk waarop het geschil betrekking heeft;
  • Partijen overleggen over de aanstelling van een arbiter die bindend omtrent het geschil zou kunnen beslissen;
  • Indien geen overeenstemming wordt bereikt over een arbiter gaan partijen ermee akkoord dat het reglement geschillencommissie advocatuur van toepassing is;
  • Cliënt kan een exemplaar daarvan opvragen bij Advocatenkantoor Bedaux danwel op de internetsite www.advocatenorde.nl
  • Het opgemelde geschil is begrensd tot een totale aansprakelijkheid van € 10.000,00.
 • De aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Bedaux is beperkt tot het bedrag van de totale declaratie incl BTW en indien deze minder is dan dit bedrag tot het voornoemde maximum van € 10.000,00 en in ieder geval maximaal tot het bedrag dat de verzekeringsmaatschappij dekt. Dit bedrag is maximaal per geval € 1.000.000,-