Bedaux Advocaten
Valkenburgerweg 54
6419 AV Heerlen
T +31 (0)45 5711999
F +31 (0)45 5711985
E kantoor@bedaux.org

Bijzondere rechtsgebieden

I. SLACHTOFFERS VAN VERKEERSONGEVALLEN

Indien door een verkeersovertreding schade wordt veroorzaakt met een gemotoriseerd voertuig kan de verzekeringsmaatschappij van de veroorzaker rechtstreeks worden aangesproken om de schade te vergoeden. De voetganger en fietser worden in vergaande mate beschermd. Ook al zou de voetganger of fietser schuld hebben aan het ongeval dan wordt er van uitgegaan dat de gemotoriseerde bestuurder minimaal 50% betaalt van de volledige schade. Indien ook de gemotoriseerde bestuurder iets fout heeft gedaan of iets kan worden verweten dan wordt de resterende 50% opgedeeld in de mate waarin de wederzijdse fouten hebben bijgedragen aan de schade.

De verzekeringsmaatschappij kan op grond van de wet (WAM) rechtstreeks worden aangesproken.

In 9 van de 10 gevallen is de aansprakelijkheid eenvoudig vast te stellen. Indien de aansprakelijkheid voor 100% vaststaat worden ook de advocatenkosten voor 100% vergoed.

II. MEDISCHE FOUTEN

Het probleem komt naar voren, indien de medische behandeling niet beantwoordt aan de verwachting. Een tegenvallend resultaat alleen is niet voldoende om aansprakelijkheid van de betreffende arts aan te nemen. In een aantal gevallen kan de betreffende arts aansprakelijk zijn te weten:

De arts heeft de betreffende patiënt niet goed ingelicht door bijvoorbeeld niet te wijzen op de mogelijke risico's van de medische ingreep of niet gehandeld als van een redelijk bekwaam handelend arts mag worden verwacht.

In veel gevallen wordt aansprakelijkheid niet meteen erkend en worden dus ook de advocatenkosten niet bij voorbaat vergoed. De aansprakelijkheid van de arts is aanvankelijk niet eenvoudig vast te stellen. Mr. R.M.W.H. Bedaux is van mening dat de medische aansprakelijkheid niet goed is geregeld. In feite zouden de advocatenkosten altijd moeten worden vergoed indien het medisch resultaat niet beantwoordt aan de oorspronkelijke verwachtingen.

Indien de arts wel had gewezen op de risico's dan had de patiënt ervoor kunnen kiezen dat risico niet te nemen.

De behandelende arts kan de medische handeling hebben verricht in strijd met geschreven of ongeschreven normen (ziekenhuisprotocollen) dan wel in het algemeen niet zoals van een redelijk bekwaam handelend arts mag worden verwacht.

Geringe risico's, (complicaties) vallen in de regel niet onder de genoemde aansprakelijkheidsgronden. Naast de arts kan ook het ziekenhuis rechtstreeks aansprakelijk worden geacht voor de handelingen van de arts ook als deze niet in loondienst is.

Indien aansprakelijkheid van de arts wordt vermoed zijn er twee mogelijkheden:

De beste mogelijkheid is om een advocaat in te schakelen die de betreffende schade van de patiënt kan proberen te verhalen op de arts en/of ziekenhuis.

Ook kan de patiënt een klacht indienen tegen de betreffende arts bij de Klachtencommissie van dat Ziekenhuis en en/of bij het Medisch tuchtcollege. Die klacht evenwel leidt niet tot vaststelling van aansprakelijkheid. Wel wordt bezien of en zo ja in hoeverre de arts in het kader van de normen van de betreffende beroepsgroep laakbaar heeft gehandeld. Dit leidt dan mogelijk tot een berisping of tot een waarschuwing van de betreffende arts en dus niet rechtstreeks tot het vaststellen van aansprakelijkheid. Lange procedures bij het medisch tuchtcollege hebben derhalve niet altijd veel zin.

III. SLACHTOFFERS VAN BEDRIJFSONGEVALLEN
De werkgever is in beginsel aansprakelijk indien de bedrijfsomstandigheden het risico van het ongeval of door het werk opgelopen ziekte hebben verhoogd. De werkgever moet de werkplek zo inrichten of zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen geven als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade leidt.

Voor de werknemer is meestal voldoende te stellen en te bewijzen dat het ongeval of de ziekte is opgelopen tijdens of samenhangend met de opgedragen werkzaamheden. De werkgever moet dan aantonen dat hij voornoemde verplichtingen is nagekomen. Veelal wordt derhalve de bewijslast omgedraaid en moet de werkgever bewijzen dat de ziekte of het ongeval niet aan de werkomstandigheden ligt. Ook is er een theoretische escape voor de werkgever als hij aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Dit laatste wordt door de rechter niet snel aangenomen.

IV. SLACHTOFFERS VAN MISDRIJVEN

Als slachtoffer van een misdrijf dient U eerst een klacht in te dienen bij de politie. Als de verdachte bij de rechter ter verantwoording wordt geroepen, kunt U zich voegen als benadeelde partij. Meestal wordt U verwezen naar het juridisch loket, die voor U een voegingsformulier invult, waarmee U zich stelt in de strafzaak. Bij ernstig letsel kan een letselschade-advocaat worden toegevoegd, die een onderbouwde schadebegroting kan indienen. U heeft tijdens het proces een spreekrecht. Meestal zal de rechter te weinig tijd hebben om de schadebegroting volledig te kunnen beoordelen. Er kan dan een voorschot worden vastgesteld. Het is van belang daarbij te vragen de schade niet definitief maar als voorschot toe te wijzen, zodat U eventueel later ook nog de meerdere schade, die bijvoorbeeld in het strafproces niet eenvoudig is vast te stellen, nog kunt vorderen. Meestal zal de misdadiger geen verhaal bieden. In dat geval is het mogelijk de door de rechter toegewezen schade na 8 maanden op het Openbaar Ministerie te verhalen.