Bedaux Advocaten
Valkenburgerweg 54
6419 AV Heerlen
T +31 (0)45 5711999
F +31 (0)45 5711985
E kantoor@bedaux.org

De onteigeningsprocedure

Een onteigeningsprocedure vangt aan met een dagvaarding nadat enkele onderhandelingspogingen zijn gestrand met een aanbod van de gemeente tot het verwerven van een bepaald perceel. Die procedure gaat veelal op verkorte termijnen. Dus spoed is geboden. Niet lang wachten.

Indien wordt aangenomen dat wel aan de voorwaarden wordt voldaan dan wordt onteigening toelaatbaar geacht. De gemeente zal indien geen overeenstemming bereikt kunnen worden de te onteigende persoon dagvaarden waarbij in ieder geval wordt overgelegd het onteigeningsbesluit en de basis waarop de onteigening toelaatbaar is. De Gemeente zal in de dagvaarding tevens het aanbod vermelden van het bedrag waarvoor de Gemeente van plan is het betreffend perceel te onteigenen. De gedaagde kan een advocaat in de hand nemen. In de conclusie van antwoord van de betreffende advocaat kan nog marginaal worden getoetst of en zo ja de onteigening toelaatbaar is en als dat het geval is kan het aanbod van Gemeente of worden aanvaard of worden verworpen. Indien het aanbod van de Gemeente wordt verworpen dan zal worden door geprocedeerd. In dat geval zal de Rechtbank een commissie benoemen van deskundigen die het betreffend perceel gaat waarderen. Oproep van commissie: ten overstaan van de commissie kan het woord worden gevoerd en worden aangegeven waarom het bod genoegzaam dan wel te laag is. De commissie komt tot een uitspraak. Indien de waarde hoger uitvalt dan de Gemeente heeft geboden dan verliest de Gemeente de procedure in ieder geval en wordt de Gemeente veroordeeld in alle kosten inclusief die van de advocaat.

Indien blijkt op grond van het advies van de deskundigen dat de Gemeente voldoende geboden heeft dan kan de gedaagde mogelijk de procedure verliezen en worden veroordeeld in een standaard kostenveroordeling. Tegen een aan de procedure voorafgaand onteigeningsbesluit kan ook een bezwaarschrift worden ingediend. Die bezwaarschriften worden marginaal getoetst aan bestemmingsplannen, voorbereidingsbesluiten.

Indien niet aan de voorwaarden van een onteigening wordt voldaan dan is verweer kansrijk.

Aangenomen dat wel aan de voorwaarden wordt voldaan dan wordt de onteigening toelaatbaar geacht.

De betreffende persoon kan het gedane aanbod of aanvaarden en dan is de zaak rond of het aanbod verwerpen. In dat laatste geval zal de gemeente moeten doorprocederen. Bij niet aanvaarden van het aanbod zal de rechtbank een commissie benoemen van deskundigen die de het betreffend perceel waardeert.

Indien de waarde hoger is dan wat de gemeente heeft geboden dan verliest de gemeente de procedure en wordt de gemeente veroordeeld in alle kosten inclusief die van de advocaten. Indien blijkt op grond van het advies van de deskundigen dat de gemeente voldoende geboden heeft zal gedaagde de procedure verliezen en worden veroordeeld in een standaard kostenveroordeling.