Bedaux Advocaten
Valkenburgerweg 54
6419 AV Heerlen
T +31 (0)45 5711999
F +31 (0)45 5711985
E kantoor@bedaux.org

Verzoekschriftenprocedure - als voorbeeld de echtscheidingsprocedure

Het is mogelijk samen een advocaat te kiezen, die bemiddelt, een convenant met een ouderschapsplan opstelt en dit na ondertekening bij de rechtbank indient. Zo kan de echtscheiding goedkoop en simpel worden afgewikkeld. Voorwaarde is wel dat partijen het bij voorbaat over de hoofdlijnen eens zijn. De rechter heeft bij een geregeld verzoek een passieve rol.

In een echtscheidingsprocedure op tegenspraak worden vragen beantwoord en wel globaal de volgende:

 • Is het huwelijk duurzaam ontwricht?
 • Op grond van de duurzame ontwrichting kan echtscheiding worden verzocht indien de verzoekende partij daarbij blijft zodat de redenen waarom het huwelijk duurzaam is ontwricht zelden of nooit van belang zijn of worden onderzocht. Echtscheiding wordt uitgesproken indien een van de partijen bij het verzoek tot echtscheiding blijft.
 • Wie krijgt de kinderen voorlopig toegewezen?
 • Van belang is vooral de positie van de kinderen jonger dan 18 jaren en de vraag aan de zorgen van wie deze kinderen worden toevertrouwd.
 • Aan wie wordt (al dan niet voorlopig) de echtelijke woning toegewezen?
 • Dit volgt meestal vanzelf uit de beantwoording van de toewijzing van de kinderen. De woning wordt voorlopig meestal toegewezen aan de grootste groep. Indien de kinderen bij moeder verblijven zal moeder vaak recht en belang hebben om ook in de woning te blijven wonen. Ook is dat het geval als de woning bijvoorbeeld alleen eigendom van de man is bijvoorbeeld indien er geen sprake is van een huwelijksgoederengemeenschap.
De inboedel

Blijft voorlopig bij de woning totdat deze onderling overleg wordt gescheiden en gedeeld.

Partneralimentatie

In de echtscheiding kan alimentatie worden vastgesteld op grond van de samenstel van vragen zoals:

 • wie heeft hoeveel behoefte aan een bijdrage in de kosten van levensonderhoud?
 • De rechter acht redelijk dat die behoefte voor de partner wordt bepaald tot 60% van het eerdere gezamenlijke inkomen.
 • Voor welk deel kan de betreffende partij zelf in die behoefte voorzien?
 • Wat blijft er dan aan resterende behoefte over?
 • Kan de ander dat betalen?
 • Als de ander dat kan betalen mag het uiteindelijk resultaat niet zijn dat de ontvangende partij netto meer overhoudt dan de ander ( jusvergelijking).
De draagkrachtberekening

Dit is de berekening van de alimentatie die de ene partij zou kunnen betalen indien eenmaal vast staat dat de andere partij daaraan behoefte heeft. De rechtbank hanteert veelal een landelijke richtlijn (alimentatienormen) die steeds wordt aangepast. Zie bv onder rechtspraak.nl.

De basis is een berekening van het netto besteedbaar inkomen. Bij onduidelijkheden kan de rechter dat bedrag zelf bepalen uitgaande van hetgeen de persoon redelijkerwijs geacht kan worden te verdienen. Bij hogere inkomens meer dan ca. € 1815,00 bruto worden eerst alle belastingfacetten berekend. Dit gebeurt middels de zogenaamde brutomethode. Bij de brutomethode wordt het belastingeffect van de alimentatie berekend. Alimentatie voor de vrouw is aftrekbaar. Het belastingvoordeel van de man vanwege de alimentatie-aftrek komt meestal geheel ten gunste van de vrouw.

Voorbeelden van aftrekbare bedragen
 • Als basisaftrek geldt altijd een sociaal minimum volgens de bijstandsnorm. De hoogte daarvan is afhankelijk of de persoon alleenstaand is of andere personen moet onderhouden alleenstaand ouder of weer samenwoont (normbedragen ABW).
 • Werkelijke betaalde kosten en verwervingskosten voor het behoud van loon.
 • Huur of rente/aflossing van de woning minus de in de bijstandsnorm opgenomen wooncomponent.
 • Alle met het huis samenhangende kosten zoals zuiveringsschap, WOZ worden meestal forfaitair bepaald op een vast maandelijks bedrag per maand of zoveel meer als die kosten werkelijk aantoonbaar hoger zijn.
 • Rente (en soms ook voor de duur van de procedure aflossing) van schulden (mits deze ook daadwerkelijk en aantoonbaar betaald worden).
 • Verzekeringspremies
 • Ziektekosten
 • Herinrichtingskosten indien deze ook werkelijk worden gemaakt
 • Bezoekkosten kinderen
 • Advocatenkosten meestal een max van euro 135 per mnd.

Het resterend netto inkomen dat na aftrek van de vernoemde posten over blijft heet de draagkrachtruimte ( jus). Een alleenstaande persoon zal van die draagkrachtruimte in beginsel 70% alimentatie kunnen betalen. Heeft de persoon nog andere personen die voor zijn rekening komen dan is dat percentage in beginsel 50%. Het belastingvoordeel ( de belastingaftrek bij het vastgestelde alimentatiebedrag komt meestal ten behoeve van degene die de alimentatie gaat ontvangen zodat het bedrag daarmede kan worden verhoogd). Het bruto alimentatiebedrag is voor de man een aftrekbare post en voor vrouw belastingtechnisch belastbaar. Het belastingvoordeel komt dus in beginsel toe aan de vrouw.